Alle berichten van Beheerder

Scheepsbouwmaatschappij ”Nieuwe Waterweg”

Nu weer melding is gemaakt van den aankoop van een zeer groot terrein – 6O H.A. — aan de Maas, bestemd voor een groote ijzerindustrie, rijst als vanzelf bij velen de vraag: hoe staat het met de Scheepsbouwmaatschappij „Nieuwe Waterweg”, die aan den rand van het Sterrebosch, aan de rivier, zijn fabrieksgebouwen doet optrekken op een terrein van 11 H.A., terwijl nog 10 H. A. in optie gegeven is met het oog op eventueele uitbreiding.

Men moet bij het vergelijken der oppervlakten van de beide terreinen niet tot de slotsom komen, dat de eerstgenoemde industrie bijna zesmaal zoo groot zal worden als de laatstgenoemde, omdat nog niet bekend is, welk gedeelte van dat eerste terrein zal bestemd worden voor de industrie zelve; het is immers mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat een gedeelte van het terrein zal bestemd worden voor woningbouw, ter huisvesting van het personeel, hetzij alleen het fabriekspersoneel, hetzij voor het fabrieks-, administratie- en technisch personeel tezamen. Lees verder Scheepsbouwmaatschappij ”Nieuwe Waterweg”

Scheepsbouw-onderneming ”De Nieuwe Waterweg”


Aan  de Nieuwe Maas op grondgebied der gemeente Schiedam zijn thans in aanbouw de hellingen en verdere installaties voor een nieuwe scheepsbouw-onderneming, genaamd ‘’De Nieuwe Waterweg”. Deze vennootschap werd te Rotterdam opgericht den 10den Juni 1914, bij acte verleden voor den notaris mr. S. J. van Zijst, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Besluit van den 22sten Mei 1914 no. 34.

Van betrouwbare zijde vernemen wij, schrijft de „Humfeld’s Financier”, omtrent deze nieuwe Mij. het volgende: Het initiatief tot de oprichting der onderneming is genomen door de ‘N. V. Furness’ Scheepvaart & Agentuur Maatschappij te Rotterdam, een vennootschap met een statutair kapitaal van f 6.000,000, waarvan uitgegeven f 5.760.000.

Het statutair kapitaal der Scheepsbouw Mij. „Nieuwe Waterweg” bedr. f 1.500.000, waarvan voorloopig f 1.200.000 onderhands wordt uitgegeven. Deze 1200 aandeelen komen geheel in Nederlandsche handen, en wel voor het overgrote deel in die van bovengenoemde ‘Furness’ S. & A Mij. Lees verder Scheepsbouw-onderneming ”De Nieuwe Waterweg”

ss Statendam III


De kiel van de Statendam II van de Holland Amerika Lijn werd gelegd in 1912. Het casco werd op 6 juli 1914 te water gelaten. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was het schip nog niet voltooid. Het schip lag onafgemaakt aan de kade bij de Noord-Ierse werf Harland & Wolff tot 1915. Toen vorderde de Britse regering het schip en werd het afbouwen hervat. Het schip werd opgeleverd in april 1917 en was in eerste instantie bedoeld als vervanging voor het ss Lusitania (getorpedeerd door de Duitsers op 7 mei 1915); dus bestemd voor de Cunard Line. Cunard had echter moeite met het samenstellen van een bemanning, terwijl de White Star Line  de bemanning van het ss Britannic beschikbaar had. Het ss Britannic zonk op 21 november 1916 in de Egeïsche Zee. Daarom werd het schip onder beheer van White Star geplaatst (de regering was nog steeds eigenaar van haar) in plaats van dat van Cunard. Het schip is nooit in de kleurstelling van een lijndienst geschilderd. Bij aflevering was ze grijs geverfd en in 1918 werd ze opnieuw gelakt in camouflagekleuren. Lees verder ss Statendam III