Tag archieven: Nieuwbouw

Scheepsbouwmaatschappij ”Nieuwe Waterweg”

Nu weer melding is gemaakt van den aankoop van een zeer groot terrein – 6O H.A. — aan de Maas, bestemd voor een groote ijzerindustrie, rijst als vanzelf bij velen de vraag: hoe staat het met de Scheepsbouwmaatschappij „Nieuwe Waterweg”, die aan den rand van het Sterrebosch, aan de rivier, zijn fabrieksgebouwen doet optrekken op een terrein van 11 H.A., terwijl nog 10 H. A. in optie gegeven is met het oog op eventueele uitbreiding.

Men moet bij het vergelijken der oppervlakten van de beide terreinen niet tot de slotsom komen, dat de eerstgenoemde industrie bijna zesmaal zoo groot zal worden als de laatstgenoemde, omdat nog niet bekend is, welk gedeelte van dat eerste terrein zal bestemd worden voor de industrie zelve; het is immers mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat een gedeelte van het terrein zal bestemd worden voor woningbouw, ter huisvesting van het personeel, hetzij alleen het fabriekspersoneel, hetzij voor het fabrieks-, administratie- en technisch personeel tezamen. Lees verder Scheepsbouwmaatschappij ”Nieuwe Waterweg”

Scheepsbouw-onderneming ”De Nieuwe Waterweg”


Aan de Nieuwe Maas op grondgebied der gemeente Schiedam zijn thans in aanbouw de hellingen en verdere installaties voor een nieuwe scheepsbouw-onderneming, genaamd ‘’De Nieuwe Waterweg”. Deze vennootschap werd te Rotterdam opgericht den 10den Juni 1914, bij acte verleden voor den notaris mr. S. J. van Zijst, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Besluit van den 22sten Mei 1914 no. 34.

Van betrouwbare zijde vernemen wij, schrijft de „Humfeld’s Financier”, omtrent deze nieuwe Mij. het volgende: Het initiatief tot de oprichting der onderneming is genomen door de ‘N. V. Furness’ Scheepvaart & Agentuur Maatschappij te Rotterdam, een vennootschap met een statutair kapitaal van ƒ 6.000,000, waarvan uitgegeven ƒ 5.760.000.

Het statutair kapitaal der Scheepsbouw Mij. „Nieuwe Waterweg” bedr. ƒ 1.500.000, waarvan voorloopig ƒ 1.200.000 onderhands wordt uitgegeven. Deze 1200 aandeelen komen geheel in Nederlandsche handen, en wel voor het overgrote deel in die van bovengenoemde ‘Furness’ S. & A Mij. De complete installatie der scheepswerf zal ongeveer ƒ 3.000.000 kosten en terwijl het oorspronkelijk in de bedoeling lag de helft van deze som te vinden door publieke emissie in Nederland eener 5 pct. Obligatieleening groot ƒ 1.500.000, zullen de veranderde tijdsomstandigheden wellicht meebrengen, dat de kapitalisatie eenigszins gewijzigd wordt; hieromtrent is nog geen besluit genomen.

Het ligt in de bedoeling de „Nieuwe Waterweg” tot een nationale onderneming te maken.Het is de Mij. mogen gelukken een uitstekend gelegen terrein van ruim 10 H.A. van den Staat en de Gemeente Schiedam in erfpacht te krijgen. De Mij. zal op de werf voorlopig 4, later 5 scheepsbouwhellingen hebben, waarop de grootste stoomschepen zullen kunnen worden gebouwd, terwijl de inrichting zoowel voor scheepsbouw als reparatiewerk, de meest moderne machinerieën zal omvatten, zoo ook een zeer groot droogdok  van 10.000 tons hefvermogen, waarbij wat later een kleiner drooogdok zal werden gevoegd.

‘’De Nieuwe Waterweg” zal zich uitsluitend bezighouden met het bouwen en. repareeren van handelsschepen en uit den aard der zaak niet uitsluitend werken voor ‘Furness’ S. & A. Mij ., doch ook voor alle binnen- en buitenlandsche reeders, die haar met hun vertrouwen zullen vereeren.

Het grondwerk, zoomede het graven der Wilhelmina-haven naast het terrein is geheel in handen der Gemeente Schiedam, die ook ten volle meesteres blijft over die haven en de Mij. alleen enkele rechten heeft toegestaan voor het meren van nieuwgebouwde en te repareeren schepen langs haar terrein.

Geruchten, opgedoken omtrent een particuliere haven-exploitatie te Schiedam missen dan ook elken grond.

De machinerieën zijn alle reeds besteld, voor een groot gedeelte ook in Nederland en indien de oorlogstoestand niet al te zeer de aflevering vertraagt van die machines welke men slechts in het buitenland kan bestellen, dan hoopt men in December of Januari het bedrijf in werking te kunnen stellen.

Tot dusverre de door ons ontvangen mededeelingen. 0. i. vangt deze nieuwe maatschappij haar werkzaamheden aan op een bij uitstek geschikt tijdstip. Terwijl de laatste jaren geregeld het Nederlandsche scheepsbouwbedrijf overvoerd van werk bleek en daardoor vele onzer scheepvaartmaatschappijen meermalen genoopt waren diverse bestellingen in het buitenland te plaatsen, is de behoefte aan uitgebreider gelegenheid tot scheepsbouw in het binnenland tijdens den oorlog nog dringender gebleken. Want in dezen buitengewonen tijd is het onmogelijk voor de Nederlandsche reederijen bestellingen in het buitenland te plaatsen en is men dus aangewezen top het binnenlandsch bedrijf.

Dit verklaart dan ook, dat bijna alle voor de zeevloot werkende scheepsbouwmaatschappijen thans tot zelfs in. 1917 voorzien zijn van orders. Neemt men voorts in aanmerking, dat de behoefte naar scheepsruimte ook na den oorlog (voor aanvulling van verliezen als gevolg van torpedeering, enz.) zich sterk zal doen gevoelen voorloopig, dan is net niet te boud gesproken, als wij zeggen, dat de nieuwe werf een goede toekomst tegemoet gaat.
Voor zoover bekend, heeft de nieuwe maatschappij, thans reeds opdracht voor den aanbouw van drie schepen.

Bron: Schiedamsche Courant 2 augustus 2015


 

ss Statendam III


De kiel van de Statendam II van de Holland Amerika Lijn werd gelegd in 1912. Het casco werd op 6 juli 1914 te water gelaten. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak was het schip nog niet voltooid. Het schip lag onafgemaakt aan de kade bij de Noord-Ierse werf Harland & Wolff tot 1915. Toen vorderde de Britse regering het schip en werd het afbouwen hervat. Het schip werd opgeleverd in april 1917 en was in eerste instantie bedoeld als vervanging voor het ss Lusitania (getorpedeerd door de Duitsers op 7 mei 1915); dus bestemd voor de Cunard Line. Cunard had echter moeite met het samenstellen van een bemanning, terwijl de White Star Line  de bemanning van het ss Britannic beschikbaar had. Het ss Britannic zonk op 21 november 1916 in de Egeïsche Zee. Daarom werd het schip onder beheer van White Star geplaatst (de regering was nog steeds eigenaar van haar) in plaats van dat van Cunard. Het schip is nooit in de kleurstelling van een lijndienst geschilderd. Bij aflevering was ze grijs geverfd en in 1918 werd ze opnieuw gelakt in camouflagekleuren. Lees verder ss Statendam III